Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu www.Antico.pl

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Warunki uczestnictwa w Serwisie Antico.pl

4. Obowiązek przestrzegania prawa

5. Towary zakazane

6. Rejestracja

7. Zasady przeprowadzenia Aukcji

8. System komentarzy

9. Zasady zamieszczania ogłoszeń

10. Podatki i ceny

11. Cennik

12. Obowiązki i odpowiedzialność Serwisu

13. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników

14. Strona „O Mnie”

15. Zasady zamieszczania przez Użytkowników treści w Serwisie

16. Reklamacje

17. Prawo właściwe i spory

18. Usunięcie Użytkownika, zablokowanie konta

19. Przerwy techniczne i awarie

20. Postanowienia końcowe

 

1.  DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

WŁAŚCICIEL

                Michał Olszewski, zam. 66-016 Czerwieńsk, Leśniów Wielki 87

USŁUGODAWCA

Właściciel Serwisu Antico.pl, prowadzący serwis transakcji on-line oraz świadczenia innych usług pod adresem  http://www.Antico.pl

ANTICO.PL

Serwis internetowy transakcji on-line o charakterze otwartym , w ramach którego organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi pod adresem  http://www.Antico.pl

LOGIN (LOGIN UŻYTKOWNIKA)

Ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

HASŁO

Ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Antico.pl

UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna, która ukończyła 18lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która w wyniku dokonania Rejestracji w ramach Serwisu, uzyskała Konto i dostęp do świadczonych Usług.

TOWAR

Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem

SPRZEDAJĄCY/ ZBYWCA

Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Serwisu

KUPUJĄCY / NABYWCA

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Serwisu

LICYTANT

Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru  w ramach licytacji w trakcie Aukcji licytacyjnej

AUKCJA

Zamieszczony w specjalnie do tego przeznaczonej części strony internetowej Serwisu tryb zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami Serwisu polegający na tym, że do zawarcia umowy między Sprzedającym a Kupującym dochodzi przez przybicie równoznaczne przyjęciu najkorzystniejszej oferty złożonej do upływu z góry określonego terminu. Aukcja jest aukcją otwartą i licytacyjną z możliwością zastosowania opcji ”Kup Teraz” i „Ceny Minimalnej”.

AUKCJA LICYTACYJNA

Aukcja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja)

AUKCJA OTWARTA

Aukcja, w której oferty może składać każdy Użytkownik

AUKCJA Z OPCJĄ „KUP TERAZ”

Sposób zawarcia umowy polegający na tym, że do zawarcia umowy między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Nabywcę ustalonej z góry ceny, określonej jako cena „Kup Teraz”.

AUKCJA Z „CENĄ MINIMALNĄ”

Aukcja polegająca na tym, że do zawarcia umowy między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi po przebiciu najniższej ceny, za jaką Zbywca zgadza się sprzedać prawa do Towaru. Cena Minimalna jest również kwotą, od której może rozpocząć się licytacja. Cena Minimalna musi być niższa, niż ustalona kwota „Kup Teraz”.

POSTĄPIENIE

Wysokość kwoty, o jaką wzrasta kolejne przebicie podczas licytacji.

OGŁOSZENIE

Zamieszczony w specjalnie do tego przeznaczonej części strony internetowej Serwisu pakiet informacji na temat oferty Sprzedaży/Nabycia Towaru oraz mechanizm, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym

REJESTRACJA

Procedura zakładania Konta. Jednorazowa czynność składająca się z dwóch etapów polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego oraz kwestionariusza udostępnionego przez Usługodawcę na stronach Serwisu.

USŁUGI

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę polegające na dokonywaniu lub na umożliwieniu dokonywania przez Użytkowników transakcji on-line i zawierania umów dotyczących  organizowania Transakcji oraz świadczenia innych usług pod adresem  http://www.Antico.pl

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin Antico.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. Niniejszy Regulamin jest również regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w niniejszym Regulaminie jest Michał Olszewski, Leśniów Wielki 87, 66-016 Czerwieńsk.

4. Dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu mają wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Chwila Rejestracji Użytkownika w Serwisie oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Każda czynność korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oznacza również zgodę na obowiązujące w danym czasie warunki Regulaminu.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Usługodawcę warunku (np. wieku). Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

7. Skorzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne.

8. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej bez informowania o tym Użytkowników.

9. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik wymagań określonych w witrynie http://www.Antico.pl

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne lub inne utrudniania w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

11. Portal Antico.pl nie jest stroną transakcji dokonywanych w serwisie pomiędzy Użytkownikami oraz nie gwarantuje możliwości zawarcia i wykonania umowy zarówno przez Sprzedającego jak i przez Kupujących. Portal Antico.pl nie opowiada za nienależyte wykonanie bądź  niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych za pośrednictwem portalu Antico.pl

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE ANTICO.PL

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, oraz wszystkich dalszych czynności w Portalu Antico.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji w tym do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków  Użytkownika Antico.pl

3. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto. Posiadanie więcej niż jedno konto jest zabronione.  W szczególności niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich (go) do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, mianowicie:

1. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Aukcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

2. składanie ofert we własnych Aukcjach, Aukcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Aukcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym  na celu wpłynięcie na wynik Aukcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

3. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Właściciel Serwisu może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

6. Warunkiem korzystania z Portalu Antico.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

7. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Panelu Klienta oraz usług Serwisu w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wykorzystania swojego konta w Panelu Klienta Serwisu Antico.pl.

3. Zbywca uczestnicząc w jakiejkolwiek transakcji w ramach Serwisu oświadcza i gwarantuje oraz ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że posiada tytuł własności do zgłoszonych Towarów (usług, praw) każdemu kto je nabędzie.

4. Właściciel portalu Antico.pl posiada prawo powiadamiania organów ścigania o przypadkach podejrzeń, iż towary pochodzą z przestępstwa lub przestępstwa dopuszcza się użytkownik.

5. TOWARY ZAKAZANE

1. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

2.Niezależnie od postanowień art. 5.1. zabronione jest wystawianie następujących przedmiotów jako zakazane:

1.     Towarów, którymi obrót jest niedozwolony przepisami prawa, w tym skradzionych oraz wycofanych z obrotu.

2.     Towarów nieoryginalnych, podrobionych lub w inny sposób naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.

3.     Towarów naruszających dobra osobiste osób trzecich.

4.     Towarów, do sprzedaży których potrzebne jest zezwolenie lub licencja, w tym broni i amunicji, a także wszelkiego rodzaju miotacze gazu (niezależnie niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót są ograniczone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

5.     Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

6.     Napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

7.     leków na receptę, środków farmaceutycznych, dietetycznych oraz wszelkiego rodzaju produktów leczniczych.

8.     Niebezpiecznych substancji chemicznych oraz substancji psychotropowych i odurzających, w tym narkotyków i dopalaczy.

9.     Organów ludzkich oraz zwierzęcych.

10. Żywych lub martwych okazów zwierząt wymienionych w aktualnie obowiązujących aneksach A-D do Rozporządzeniu Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

11. Rybackich narzędzi i urządzeń połowowych.

12. Towarów zawierających treści pornograficzne w rażącej postaci np. z udziałem dzieci poniżej 15 roku życia, zwierząt oraz z użyciem przemocy.

13. Towarów zawierających treści nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej czy religijnej.

14. Papierów wartościowych (z wyłączeniem tych o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej) np. akcji, udziałów w spółkach oraz obligacji.

15. Systemy do inwestowania na giełdzie oraz do zakładów bukmacherskich i gier liczbowych, a także usługi polegające na udzielaniu pomocy przy postępowaniu do takich zakładów i gier (za wyjątkiem legalnych publikacji książkowych, posiadających numer ISBN).

16. Oprogramowania, którego warunki licencji nie zezwalają na przenoszenie nośników z oprogramowaniem na osoby trzecie, w szczególności na licencji Not For Sale oraz dostępnych nieodpłatnie w sieci Internet np. w wersji testowej.

17. Oprogramowania zawierającego wirusy, umożliwiającego przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, służącego do usuwania haseł i blokad z komputerów oraz nośników danych.

18. Kart pojazdu oraz dowodów rejestracyjnymi sprzedawanymi bez pojazdu, dla którego zostały wydane oraz aktualnych tablic rejestracyjnych.

19. Prac dyplomowych umożliwiających uzyskanie tytułu naukowego lub zawodowego, wypracowań szkolnych , prac maturalnych, itp. a także wszelkie usługi polegające na ich tworzeniu.

20. Kont komunikatorów internetowych albo kont utworzonych w nieodpłatnych serwisach internetowych oraz kont poczty e-mail.

21. Urządzeń służących do obejścia zabezpieczeń systemów dostępu warunkowego.

22. Biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe w celu odsprzedaży z zyskiem.

23. Konta w programach lojalnościowych lub partnerskich, a także dokumenty i usługi związane z takimi programami.

24. Kupony zniżkowe i rabatowe umożliwiające uzyskanie upustu lub innej korzyści w związku z przyszłym zakupem towarów lub usług.

25. Przedmioty i usługi związane z udziałem tzw. piramidach finansowych.


3. Przedmioty, o których mowa w art. 5.1 i 5.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

6. REJESTRACJA

1. Dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę możliwy jest po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie i przekazaniu przez Użytkownika jego danych osobowych  w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie.

2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta Użytkownika przebiega następująco. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Serwisu oraz naciśnięcia klawisza „Dalej”.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

1. Konto zwykłe (Osoba fizyczna):

1. Nazwa Użytkownika (Login),

2. Hasło, (w przypadku nie podania hasła system wygeneruje je automatycznie)

 3. Adres e-mail,

4. Imię oraz nazwisko,

5. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj);

8. Telefon kontaktowy

2. Konto firmowe (Firma):

1. Nazwa Użytkownika (Login),

2. Hasło, (w przypadku nie podania hasła system wygeneruje je automatycznie)

3. Adres e-mail,

4. Nazwa firmy,

5. Typ firmy

6. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

7. REGON

7. Imię i Nazwisko

8. Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj);

9. Telefon kontaktowy

5. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik proszony jest o wypełnienie odpowiednich pól zgody, których spełnienie jest równoznaczne z:

1. Potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, i że akceptuje jego postanowienia (akceptacja obowiązkowa),

2. Wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (akceptacja dobrowolna),

3. Wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (akceptacja dobrowolna),

6. Po dokonaniu pierwszego etapu Rejestracji w sposób wskazany powyżej, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby założyć Konto Użytkownika

7. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto, Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Loginu oraz Hasła.

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Loginu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem w Loginu. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

9. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta oraz korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

10. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zaleca, aby hasło składało się z co najmniej ośmiu (8) znaków i zawierało małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. Zaleca się również dokonywanie zmiany hasła co trzydzieści (30) dni.

11. Wszelkie informacje i powiadomienia Usługodawca przekazuje na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeczytanie przesłanych informacji i zawiadomień wysłanych na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności w związku z niedotarciem z różnych przyczyn, w tym technicznych wiadomości wysłanych na adres  e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

12. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

7. ZASADY PRZEPROWADZENIA AUKCJI

1. Przed rozpoczęciem Aukcji, Zbywca wypełnia stosowny formularz określając m.in. rodzaj Aukcji, kategorię do której należy przedmiot, tytuł Aukcji, cenę wywoławczą, czas trwania Aukcji. W formularzu Zbywca może również umieścić treść odnośnie: sposobu przekazania przedmiotu, formy zapłaty.

2. Po zatwierdzeniu przez Zbywcę treści formularza, Aukcja jest udostępniona w Serwisie, chyba że Zbywca wskaże w formularzu inny termin udostępnienia Aukcji.

3. Zbywca może wprowadzić zmiany w formularzu dotyczącym Aukcji do chwili złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. Zmiany w formularzu mogą dotyczyć jedynie tytułu oraz treści informacyjnych.

4. W ciągu 24 godzin. Od chwili udostępnienia Aukcji w Serwisie Zbywca może zakończyć Aukcję, jeżeli(pod warunkiem że) w tym czasie nie została złożona żadna oferta przez Licytanta.

5. Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty nabycia Towaru w toku licytacji. Złożenie oferty nabycia Towaru  następuje w postaci złożenia oferty na odpowiednim formularzu.

6. Z chwilą złożenia oferty nabycia Towaru w toku licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Zbywcy następujących informacji dotyczących Licytanta: Imię, Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz NIP(REGON telefon).

7. W trakcie trwania Aukcji Użytkownicy mogą zadawać pytania Zbywcy dotyczące przedmiotu Aukcji. Pytania będą kierowane automatycznie na adres e-mail podany przez Zbywcę podczas Rejestracji.

8. Do składania ofert w Aukcji stosuje się następujące zasady:

1. Pierwsza oferta złożona w Aukcji musi być wysokości co najmniej ceny wywoławczej ustalonej przez Zbywcę;

2. Jeżeli wysokość oferty złożonej przez Licytanta w toku Aukcji jest wyższa od ceny wywoławczej lub od wysokości oferty innego Licytanta, dla Licytantów uwidoczniona jest tylko taka wysokość tej oferty, która zapewnia Licytantowi prowadzenie w Aukcji.

9. Wysokość kwoty Postąpienia zależy od wysokości kwoty na jaką opiewa licytacja w danej Aukcji zgodnie z poniższymi zasadami: 

Lp

Kwota licytacji

Postąpienie

1.

Od 0.00 zł     -  4.99 zł

0.25 zł

2.

Od 5.00zł    -  24.99 zł

0.50 zł

3.

Od 25.00 zł    - 99.99 zł

1 zł

4.

Od 100.00 zł  - 249.99 zł

2.50 zł

5.

Od 250.00 zł  - 499.99 zł

5 zł

6.

Od 500.00 zł  - 999.99 zł

10 zł

7.

Od 1000.00 zł - 2499.99 zł

25.00 zł

8.

0d 2500.00 zł  - 4999.99 zł

50.00 zł

9.

Powyżej 5000.00 zł

100.00 zł

10. Złożenie oferty w trakcie Aukcji wiąże Licytanta do momentu zakończenia Aukcji. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja lub który został określony przez Usługodawcę, albo jeśli w warunkach Aukcji wprowadzona została Opcja „kup teraz” - po skorzystaniu przez Nabywcę z tej Opcji. Aukcję może również zakończyć Zbywca przed upływem czasu, na który była przewidziana Aukcja, w przypadku przewidzianym w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu.

11. Odrzucenie oferty Licytanta przez Zbywcę albo wycofanie oferty przez Licytanta jest nieskuteczne.

12. Licytant, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu między złożeniem oferty a zakończeniem Aukcji nie ma możliwości dalszej licytacji w Aukcji.

13. Zwycięzcą Aukcji jest Licytant, którego oferta zawierała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło ofertę zawierającą tę samą najwyższą cenę, zwycięzcą jest Licytant, który jako pierwszy złożył tę ofertę.

14. Jeżeli w chwili zakończenia Aukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami, można wyłonić zwycięzcę, następuje przybicie poprzez powiadomienie Zbywcy i Nabywcy o zakończeniu Aukcji ze wskazaniem jej zwycięzcy. Powiadomienie następuje poprzez przesłanie elektronicznej wiadomości na Konto Użytkownika.

15. Zawarcie umowy między Zbywcą a Nabywcą następuje z chwilą przybicia. Z chwilą zakończenia Aukcji Zbywca i Nabywca otrzymują informacje o drugiej stronie: Imię, Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz NIP.

8. SYSTEM KOMENTARZY

1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy w formie opisowej, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Aukcji i realizacji transakcji. Jeżeli Aukcja zakończyła się przybiciem albo miało miejsce skorzystanie z opcji Kup Teraz, Kupujący może jednokrotnie wystawić komentarz Sprzedającemu, a Sprzedający – Kupującemu.

2. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis. 

3. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Aukcji oraz transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.

4. Komentarz w formie opisowej może być pozytywny, negatywny albo neutralny.

5. System komentarzy ma swoje odzwierciedlenie w graficznej formie kolorowych gwiazdek umieszczonych przy nazwie Użytkownika

6. Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być dokładne oraz uczciwe, zredagowane w czytelny sposób a także nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa lub dóbr osobistych w tym również:

1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

2. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej transakcji,

3. adresów stron internetowych,

4. treści o charakterze reklamowym.

7. Administrator nie ingeruje w treści komentarzy i w przypadku komentarzy w formie opisowej odpowiedzi do nich. Administrator usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Administrator może, według własnej decyzji, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

1. komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w  art. 7.6,

2. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

3. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),

4. komentarz został wystawiony wskutek transakcji przeprowadzonej przez Użytkownika, który działał z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi lub uczestniczył w Aukcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza,

5. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.

8. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za pozytywne komentarze.

9. W przypadku utrzymywania się ujemnego rankingu Użytkownika, Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania konta Użytkownika

9. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenie ma za zadanie doprowadzić do kontaktu między stronami transakcji

2. Treść ogłoszenia może odnosić się jedynie do przedmiotu danego ogłoszenia. Przedmiot ogłoszenia powinien być jednoznacznie określony.

3. Ogłoszenie nie powinno służyć wyłącznie reklamie lub promocji innych praw i usług Sprzedającego

4. Ogłoszenia są wystawiane i edytowane przez Użytkowników. Serwis nie jest stroną w transakcjach zawieranych na podstawie ogłoszeń i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do skontaktowania stron.

5. Serwis nie sprawdza wszystkich umieszczonych ogłoszeń, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia, naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.

6. Ogłaszający nie jest zobowiązany do Sprzedaży przedmiotu, którego dotyczy ogłoszenie, podobnie jak osoba zainteresowana nie jest zobowiązana do jego Nabycia.

7. Użytkownik może wystawić w jednym czasie ten sam przedmiot jednocześnie na Aukcję i Ogłoszenie.

8. Przed rozpoczęciem złożenia Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca wypełnia stosowny formularz określając m.in. Tytuł ogłoszenia, kategorię do której należy Towar, typ ogłoszenia, czas emisji Ogłoszenia ,cenę Towaru oraz jego zdjęcia. W formularzu Zbywca może również umieścić treść odnośnie przedmiotu danego ogłoszenia.

2. Po zatwierdzeniu przez Ogłoszeniodawcę treści formularza, Ogłoszenie jest udostępnione w Serwisie.

3. W każdej chwili od publikacji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może wprowadzić zmiany w formularzu dotyczącym Ogłoszenia.

4. Zbywca może zakończyć emisję ogłoszenia w dowolnym momencie trwania od udostępnienia go w serwisie.

5. Użytkownik zainteresowany nabyciem domeny składa ofertę nabycia nazwy domeny poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem serwisu.

10. PODATKI I CENY

1. Ceny usług i praw będących przedmiotem aukcji są cenami brutto z uwzględnieniem podatku VAT   ( w przypadku, gdzie jest on obowiązujący).

2. Nabywca usług i praw zobowiązany jest do uiszczania podatku od czynności cywilno-prawnych.

11. CENNIK

1. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne

Wystawienie na aukcji  – bezpłatne

Wystawienie na aukcji „kup teraz” - bezpłatne

Wystawienie na aukcji z opcją „kup teraz” - bezpłatne

Wystawienie ogłoszenia – bezpłatne

Pogrubienie tytułu oferty – bezpłatne

Podświetlenie tytułu oferty – bezpłatne

Wyróżnienie na początku  listy przedmiotów – bezpłatne

Publikacja na stronie głównej kategorii - bezpłatne

Prowizja od sprzedaży na aukcji - brak

Prowizja od sprzedaży na aukcji kup teraz - brak

Wystawienie aukcji /ogłoszenia z ceną minimalną - bezpłatne

Wystawienie aukcji /ogłoszenia z ceną kup teraz - bezpłatne

Opłata za Dodanie powyżej 5 zdjęć - brak

Opłata za planowane wystawienie - brak

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników.

12. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Serwisu, w tym w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników umów w wyniku przeprowadzenia transakcji. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Aukcji lub Ogłoszeń. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Aukcji lub Ogłoszenia w przypadku gdy pozostaje ona w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w razie naruszenia zasad wskazanych pkt. 3.5.

4. Usunięta Aukcja lub Ogłoszenie przestają być dostępne w Serwisie, wszelkie złożone przez Licytantów oferty nie wywołują skutków i nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek innych czynności związanych z Aukcją lub Ogłoszeniem. Usunięta Aukcja lub Ogłoszenie nie może zostać przywrócona.

5. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;

2. zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji przesyłanych lub zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;

3. szkody spowodowane zawartością Treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników;

4. jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

5. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie Hasła Użytkownika;

6. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

7. przypadkowe lub omyłkowe usunięcie Aukcji, Ogłoszenia, Treści lub jakiejkolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika;

8. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

7. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

13. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

3. Niepodejmowania działań takich jak: wielokrotna Rejestracja, uczestniczenie w Aukcji przy użyciu więcej niż jednego Konta, składanie ofert w Aukcji w której jest Zbywcą, wpływanie na wynik Aukcji w sposób nieuczciwy;

4. Niepodejmowania działań takich jak: Rejestracja w przypadku zablokowania Konta Użytkownika

5. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

6. Niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

7. Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;

8. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.

3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować swoje dane osobowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

14. STRONA „O MNIE”

1. Treści zamieszczane na stronie "O mnie" nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

2. Użytkownik może samodzielnie i w dowolny sposób, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, modyfikować lub usuwać treści oraz dane zamieszczone na stronie "O mnie".

3. Użytkownik korzystając z opcji strona „O mnie”, może zamieścić w Serwisie informacje o sobie (dane kontaktowe) oraz swojej działalności (w tym w postaci linka/odnośnika do swojej strony WWW, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż). Strona „O mnie” jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających Serwis.

4. Administrator Serwisu może usunąć stronę „O mnie”, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu bądź innego Użytkownika lub w inny sposób szkodzi Serwisowi.

15. ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI W SERWISIE

1. W ramach Usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisie treści takie jak: komentarze, opinie, informacje, ogłoszenia, wpisy, rekomendacje (dalej łącznie jako: „ Treści” ), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca informuje, że przesyłanie lub zamieszczanie Treści przez Użytkownika w Serwisie, odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do Treści przesyłanych lub zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie jak również, że Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność.

4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Usługodawcę jest nielegalne.

5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile takie Treści są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Treści.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli Usługodawca otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że Treści:

1. naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;

2. nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;

3. propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;

4. godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

5. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa ochronne do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;

6. promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych.

7. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do:

1. usunięcia Treści, bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie bądź przyjętych jako obowiązujące standardy;

2. usunięcia Treści, bez powiadomienia Użytkownika, na wniosek osoby której dane Treści dotyczą;

3. rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w Serwisie przez Użytkowników Treści.

16. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę oraz pytania związane z użytkowaniem Serwisu należy przesłać poprzez zakładkę „ kontakt” serwisu Antico.pl

3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, indywidualną nazwę Użytkownika (Login), jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

6. Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji

7. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną poprzez zakładkę „kontakt” serwisu Antico.pl

17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1. Do umów pomiędzy Klientem a Właścicielem Serwisu zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Właścicielem Serwisu, dotyczących świadczenia usług przez Serwis, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.

18. USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA, ZABLOKOWANIE KONTA

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę pod warunkiem, że nie posiada żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do Serwisu lub żadnego innego Użytkownika za prawa lub usługi dostarczone przez niego.

3. Usunięcie konta odbywa się na wyraźne żądanie Użytkownika. W tym celu Użytkownik przesyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy (zawierające dane Użytkownika podane podczas rejestracji: login, e-mail, imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy ) poprzez zakładkę „kontakt” serwisu Antico.pl

4. Po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązanie umowy Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia konta Użytkownika w terminie 10 dni od otrzymania powyższego oświadczenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe usunięcie konta, wynikłe z opóźnień dostarczenia poczty e-mail lub nie dostarczenia wiadomości elektronicznych oraz transmisji danych za których dostarczenie lub obsługę odpowiadają podmioty trzecie.

5. W przypadku usunięcia konta Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług.

6. Po rozwiązaniu Umowy, nie będą państwo mieli żadnego dostępu do danych i informacji, które wcześniej stworzyli, przechowywali, zarządzali na Stronie lub poprzez, a Serwis nie ma obowiązku przechowywać żadnych z tych danych.

7. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2. prześle lub zamieści w Serwisie Treści i/lub jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności z pkt . 14.3, 14.4, 14.5 Regulaminu.

3. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

4. naruszy zasady Serwisu określone w pkt 3.5. lub pkt 12.1.

5. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

8. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie.

19. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

1. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań by zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.Antico.pl

2. W celu rozwoju Serwisu oraz zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia awarii Administrator Serwisu zastrzega sobie powodowanie okresowych przerw technicznych, w czasie których do systemu informatycznego wprowadzone będą zmiany i ulepszenia.

3. W trakcie przerwy technicznej Użytkownicy nie mają możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności możliwości zalogowania się, wyszukania oferty oraz złożenia oferty.

4. W celu zminimalizowania niedogodności, przerwy techniczne powodowane przez Administratora, w miarę możliwości, będą miały miejsce w godzinach nocnych, a o terminie ich zaistnienia i przewidywanej długości Użytkownicy powiadamiani będą z wyprzedzeniem, za pomocą elektronicznego komunikatu wyświetlanego w sekcji „Aktualności” na stronie internetowej serwisu lub na wskazany w danych konta adres e-mail.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW. O zmianie regulaminu właściciel Serwisu poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Dalsze użytkowanie serwisu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu aktualnego regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020r.

ZAŁĄCZNIKI

1.Cennik usług
2.Lista towarów niedozwolonych do sprzedaży w aukcji
3.Polityka Ochrony Prywatności